Daftar Dosen

Ujuh Juhana, S.H., M.H.

Lektor

Prahasti Suyaman, S.Ag., M.Ag.

Lektor

Haidan Angga Kusumah, S.H., M.H.

Asisten Ahli

Temmy Fitriah Alfiany, S.H., M.Kn.

Tenaga Pengajar

R. Eriska Ginalita Dwi Putri, S.H., M.H.

Asisten Ahli

Asti Sri Mulyanti, S.H., M.H.

Asisten Ahli

Agus Rasyid Chandra Wijaya, S.H., M.H.

Asisten Ahli

Tentang Kami

Hubungi Kami

  • Jl. R. Syamsudin, S.H. No. 50 Sukabumi
  • (0266) 218 345
  • fhukum@ummi.ac.id